ره آسمان

... ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست